logo aaa
logol
thumbnail
Regulamin Nagrody Literackiej GDYNIA

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem książek do Nagrody Literackiej Gdynia zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

 

Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia

 


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1

Nagroda  Literacka  Gdynia,  zwana  dalej  Nagrodą,  przyznawana  jest  corocznie  żyjącym  autorom najlepszych książek napisanych po polsku oraz autorowi przekładu na język polski, wydanych w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

 

§ 2

1. Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Gdyni w wyniku konkursu.
2. Miasto Gdynia jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody.
3. Realizator  konkursu  jest  wyłaniany  co  roku  w wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego.
4. Partnerem Miasta Gdyni w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.
5. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

 

§ 3

1. Powołuje  się  organ  doradczy  Prezydenta  Miasta  Gdyni  –  Kapitułę  Nagrody  Literackiej  Gdynia, zwaną dalej Kapitułą.
2. Zadaniem  Kapituły  jest  ocena  merytoryczna  nadesłanych  na  konkurs  książek  oraz  przedstawienie Prezydentowi Miasta Gdyni kandydatów do Nagrody.

 

§ 4

1. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
1) proza;
2) poezja;
3) eseistyka,

4) przekład na język polski.
2. Laureaci  otrzymują  statuetkę  Nagrody  Literackiej  Gdynia  oraz  nagrodę  pieniężną  w wysokości 50 000 zł w każdej z kategorii.

 

§ 5

W przypadku książek autorstwa kilku twórców Nagroda zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.

 

 

Rozdział 2
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody


§ 6

1. Konkurs, o którym mowa w § 2, składa się z dwóch etapów:
1)1) pierwszy  etap  –  wybranie  przez  Kapitułę  do  5 nominacji  w każdej  kategorii  oraz ogłoszenie  ich  w II kwartale każdego roku;
2) drugi etap – wybór laureatów spośród nominowanych autorów w każdej kategorii i wręczenie nagród.
2. Ogłoszenie  konkursu  oraz  dokładne  terminy  poszczególnych  etapów  są  podawane  corocznie do publicznej  wiadomości  na  stronach  Urzędu  Miasta  Gdyni,  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Gdyni  oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

 

§ 7

1. odmiotami  upoważnionymi  do  zgłaszania  książek  do  konkursu  są  wszystkie  osoby,  które ukończyły 18 lat, a także:
1) wydawnictwa;
2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;
3) członkowie Kapituły.
2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
1) osoby będące przedstawicielami organizatora oraz realizatora konkursu;
2) członkowie Kapituły.

 

§ 8

1. Termin zgłaszania książek upływa 31 stycznia roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po 31 stycznia danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

 

§ 9

1. Propozycje  do  Nagrody  należy  przesyłać  do  Sekretarza  Kapituły  na  adres:  Miejska  Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia”.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora, w przypadku tłumaczenia – autora przekładu;
2) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;
3) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.
3. Do  zgłoszenia  należy  załączyć  osiem  egzemplarzy  książki  zgłaszanej  do  Nagrody,  które  będą przeznaczone dla Członków  Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.
4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

 

§ 10

Nagroda  zostaje  wręczona  każdego  roku  w terminie  ustalonym  przez  Prezydenta  i Kapitułę, i ogłoszonym  z wyprzedzeniem  na  stronach  Urzędu  Miasta  Gdyni,  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Gdyni oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

 

§ 11

Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Gdynia.

 

 

Rozdział 3
Kapituła Nagrody

 

§ 12

1. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.
2. Do składu Kapituły może zostać powołanych do ośmiu Członków.
3. Kadencja Członków Kapituły trwa dwa lata.
4. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

 

§ 13

1. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  lub  śmierci,  a także  na  skutek  odwołania  z tej  funkcji  przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezydent powołuje nowego Członka Kapituły.

 

§ 14

1. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres 1 roku.
2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

 

§ 15

1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.
3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 16

Wynagrodzenie Członków Kapituły z tytułu udziału w jej pracach ustalane jest corocznie przez Prezydenta.

 

§ 17

W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 3 posiedzenia Kapituły.

 

§ 18

§ 19. Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

 

§ 19

1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

 

§ 20

Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

 

§ 21

1. Funkcję Sekretarza Kapituły pełni Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
2. Do obowiązków Sekretarza Kapituły należy:
1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły;
2) protokółowanie obrad Kapituły;
3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji;
4) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.
3. Sekretarz Kapituły nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

 

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe


§ 22

Zmian Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia dokonuje organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania.

 

Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Nagroda Literacka Gdynia, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek napisanych po polsku i wydanych w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

§ 2

1. Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Gdyni w wyniku konkursu.

2. Miasto Gdynia jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody.

3. Realizator konkursu jest wyłaniany co roku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Partnerem Miasta Gdyni w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

5. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

 

§ 3

1. Powołuje się organ doradczy Prezydenta Miasta Gdyni – Kapitułę Nagrody Literackiej Gdynia, zwaną dalej Kapitułą.

2. Zadaniem Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gdyni kandydatów do Nagrody.

§ 4

1. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

1) proza;

2) poezja;

3) eseistyka.

2. Laureaci otrzymują statuetkę Nagrody Literackiej Gdynia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł w każdej z kategorii.

 

§ 5

1. Prezydent Miasta Gdyni może przyznać wyróżnienie specjalne poza kategoriami, o których mowa w § 4 ust. 1, połączone z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 zł dla autora książki rekomendowanej przez Kapitułę.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, nosi nazwę Nagrody Osobnej.

3. Nagroda Osobna przyznawana jest w trybie pozakonkursowym.

§ 6

W przypadku książek autorstwa kilku twórców Nagroda zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 7

1. Konkurs, o którym mowa w § 2, składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap – wybranie przez Kapitułę do 5 nominacji w każdej kategorii oraz ogłoszenie ich w II kwartale każdego roku;

2) drugi etap – wybór laureatów spośród nominowanych autorów w każdej kategorii i wręczenie nagród.

2. Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy poszczególnych etapów są podawane corocznie do publicznej wiadomości na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

 

§ 8

1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także:

1) wydawnictwa;

2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;

3) członkowie Kapituły.

2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:

1) osoby będące przedstawicielami organizatora oraz realizatora konkursu;

2) członkowie Kapituły.

 

§ 9

1. Termin zgłaszania książek upływa 31 stycznia roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po 31 stycznia danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

 

§ 10

1. Propozycje do Nagrody należy przesyłać do Sekretarza Kapituły na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora;

2) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;

3) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

3. Do zgłoszenia należy załączyć osiem egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla Członków  Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

§ 11

Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Prezydenta i Kapitułę, i ogłoszonym z wyprzedzeniem na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

 

§ 12

Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Gdynia.

Rozdział 3

Kapituła Nagrody

 

§ 13

1. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.

2. Do składu Kapituły może zostać powołanych do ośmiu Członków.

3. Kadencja Członków Kapituły trwa dwa lata.

4. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

 

§ 14

1. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci, a także na skutek odwołania z tej funkcji przez Prezydenta Miasta Gdyni.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezydent powołuje nowego Członka Kapituły.

 

§ 15

 

1. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres 1 roku.

2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

 

§ 16

1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.

3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 17

Wynagrodzenie Członków Kapituły z tytułu udziału w jej pracach ustalane jest corocznie przez Prezydenta.

 

§ 18

W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 3 posiedzenia Kapituły.

 

§ 19

Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

 

§ 20

1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

 

§ 21

Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

 

§ 22

1. Funkcję Sekretarza Kapituły pełni Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

2. Do obowiązków Sekretarza Kapituły należy:

1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły;

2) protokółowanie obrad Kapituły;

3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji;

4) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

3. Sekretarz Kapituły nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

 

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 23

Zmian Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia dokonuje organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania.

 


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia